Modlitwy Płomienia Miłości

Modlitwy Płomienia Miłości

Pobierz plik Word

Pobierz plik PDF

Obrazek i Koronka Płomienia Miłości do druku

Pobierz plik PDF

Polski
Matko Boża, rozlewaj na całą ludzkość
działanie łaski Twojego Płomienia Miłości,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
English
Mother of God! Pray for us sinners, spread the effect of grace of The Flame of Love over all of humanity, now and at the hour of our death. Amen.
German
Mutter Gottes, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken Deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Hrvatski
Majko Božja, preplavi cijelo čovječanstvo milosnim djelovanjem svoga Plamena ljubavi, sada i na čas smrti naše. Amen.
Hungarian
Szűzanyánk, áraszd Szeretetlángod kegyelmi hatását az egész emberiségre most és halálunk óráján. Ámen.
Italian
Madre di Dio, diffondi la grazia della Tua Fiamma d’Amore su tutta l’umanità ora e nell’ora della nostra morte. Amen.
Latin
Dei Genitrix, Gratiam Flammae Amoris Tui super omnem Humanum nunc et in hora Mortis nostrae diffudit. Amen.
Spanish
Madre de Dios, derrama la gracia de Tu Llama de Amor sobre toda la humanidad ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Nasza Błogosławiona Matka prosiła nas, abyśmy nieustannie błagali Ją o szerzenie działania łaski Jej Płomienia Miłości (samego Jezusa) nad całą ludzkością. To było dla Niej tak ważne, że poprosiła Elżbietę o dodanie słów do modlitwy Zdrowaś Maryjo, obiecując wielkie łaski. Płomień Miłości Zdrowaś Maryjo można odmawiać prywatnie, dodając na zakończenie:

„Święta Maryjo Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi;
rozlewaj na całą ludzkość
działanie łaski Twojego Płomienia Miłości,
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen”.

Celem tej modlitwy jest uproszenie działania łaski Płomienia Miłości Maryi w całej ludzkości, która przełamuje i „oślepia działanie szatana” przez współdziałanie w tej duchowej walce przez Modlitwę Zjednoczenia.

(Imprimatur N. 494-4/2009, Dr Péter Card. Erdő, Archiepiscopus Strigoniensis-Budapestinensis)

Panie Jezu,
niech nasze stopy kroczą razem,
niech nasze ręce zbierają razem,
niech nasze serca biją razem,
niech nasze dusze odczuwają razem.
Niech nasze myśli się jednoczą!
Niech nasze uszy razem wsłuchują się w ciszę.
Niech nasze oczy wpatrują się w siebie,
a nasze spojrzenia stapiają się w jedno.
Niech nasze wargi razem proszą Ojca Przedwiecznego
o zmiłowanie!

W maju 1962 r. Elżbieta zapisała w swoim Dzienniku:
Dzisiaj Pan Jezus powiedział do mnie:
– Moja karmelitanko! Odpowiedziałaś na moje wezwanie do podejmowania ofiar, dziękuję ci za to. Jesteś zaskoczona, prawda? Widzisz, jak łaskawy jest twój Mistrz! Uczynię jednak jeszcze coś więcej. Złączę twoje cierpienie z moim. Dzięki temu twoje zasługi znacznie się pomnożą, wspierając moje dzieło odkupienia. Złóż tę nową łaskę w głębi swojego serca. Jest ona szczególnym darem Bożym. Wyróżnia cię, małą duszę. Czy może być dla ciebie coś wznioślejszego niż to? Ucz się ode mnie! Jesteś mała i nędzna, dlatego cię wybrałem. Córko, nie ustawaj w miłości do Mnie, z pomocą mojej łaski staraj się kochać Mnie jeszcze bardziej!

Ukochany Zbawiciel poprosił mnie, bym razem z Nim wypowiadała Jego odwieczne pragnienia: (TU NASTĘPUJE TEKST MODLITWY)

Ta modlitwa stała się moją najbardziej osobistą modlitwą. Pan tyle razy ją ze mną rozważał! Nauczył mnie jej, bym ją przekazywała innym, aby złączyli się z Jego odwiecznymi myślami i pragnieniami. Kiedy Zbawiciel mnie o to poprosił, dodał jeszcze:
– Ta modlitwa jest bronią w waszych rękach, bo gdy ktoś współdziała ze Mną, szatan zostaje oślepiony, a dzięki temu dusze są uwalniane od grzechu.

Molitva Sjedinjenja (Hrvatski)
Gospodine Isuse, neka naše noge zajedno hodaju,
neka naša srca zajedno kucaju
neka naše duše osjećaju zajedno.
Neka se naše misli ujedine!
Neka nam se ruke skupe,
Neka se oči zagledaju, a pogledi u jedan spoje.
Neka naše usne zajedno izmole Oca Vječnoga milost!
Neka naše uši zajedno slušaju tišinu.
Amen.
The Unity Prayer (English)
My adorable Jesus,
May our feet journey together.
May our hands gather in unity.
May our hearts beat in unison.
May our souls be in harmony.
May our thoughts be as one.
May our ears listen to the silence together.
May our glances profoundly penetrate each other.
May our lips pray together to gain mercy from the Eternal Father.
Amen.
Az Úrral való egység imája (Hungarian)
Imádott Jézusom!
Lábunk együtt járjon.
Kezünk együtt gyűjtsön.
Szívünk együtt dobbanjon.
Bensőnk együtt érezzen.
Elménk gondolata egy legyen.
Fülünk együtt figyeljen a csöndességre.
Szemünk egymásba nézzen és tekintetünk összeforrjon.
Ajkunk együtt könyörögjön
Az örök Atyához irgalomért.
Ámen.
Unitas Oratio (Latin)
Mi Jesu venerande, Pedes nostri pariter.
Manus nostrae in unum colligant.
Corda nostra in voce beat.
Animae nostrae concordent.
Cogitationes nostrae sint sicut unum.
Auribus nostris simul audiat silentium.
Utinam oculi nostri se mutuo penitus perfundant.
Oremus pariter labia nostra, ut ab aeterno Patre misericordiam consequamur.
Amen.
Gebet zu unserem Herrn Jesus Christus (German)
Unsere Schritte mögen gemeinsam gehen,
Unsere Hände mögen gemeinsam sammeln,
Unsere Herzen mögen gemeinsam schlagen,
Unser Innerstes empfinde gemeinsam. Die Gedanken unseres Geistes
seien eins.
Unsere Ohren mögen gemeinsam auf die Stille hören.
Unsere Augen mögen ineinander schauen und sich verschmelzen.
Unsere Lippen mögen gemeinsam zum Ewigen Vater um Erbarmen flehen!
Amen.
Preghiera di unità (Italian)
Signore Gesù, lascia che i nostri piedi camminino insieme,
uniamo le nostre mani
facciamo battere insieme i nostri cuori
lascia che le nostre anime si sentano insieme.
Lascia che i nostri pensieri si uniscano!
Lascia che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio.
Lascia che i nostri occhi si fissino l’un l’altro
E i nostri occhi si fondono in uno.
Fa’ che le nostre labbra insieme chiedano misericordia all'Eterno Padre.
Amen.
Oración de unidad (Spanish)
Señor Jesús, haz que nuestros pies caminen juntos,
junta nuestras manos
deja que nuestros corazones latan juntos
que nuestras almas se sientan juntas.
Que nuestros pensamientos se unan!
Que nuestros oídos juntos escuchen el silencio.
Deja que nuestros ojos se miren el uno al otro
Y nuestros ojos se funden en uno.
Que nuestros labios juntos pidan misericordia al Padre Eterno.
Amen.

(Imprimatur: † Józef, biskup Augsburga, 10 lipca 1984 r.)

O Najświętsza Maryjo Panno, nasza umiłowana Matko w niebie! Tak bardzo ukochałaś Boga i Jego dzieci, że ofiarowałaś na krzyżu swojego Jednorodzonego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa na przebłaganie Ojca w niebie i dla naszego zbawienia, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Ciebie, o umiłowana Matko, prosimy z dziecięcą ufnością: spraw, aby nasze słabe serca rozgorzały zapalonym przez Ducha Świętego Płomieniem Miłości Twojego Niepokalanego Serca, napełniając się doskonałą miłością Boga i bliźniego, abyśmy zjednoczeni z Tobą mogli kochać naszego Stwórcę i innych ludzi.

Pomóż nam, o potężna Królowo Serc, nieść ten święty Płomień wszystkim ludziom dobrej woli i gasić na całej ziemi ogień nienawiści ogniem miłości. Niech Jezus, Książę Pokoju, w sakramencie swojej miłości zasiada na tronach ołtarzy, jako Król szczęśliwości i Serce wszystkich serc. Amen.

Na cześć pięciu świętych Ran naszego Zbawiciela 5 razy:
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Na dużych paciorkach:
Pełne boleści i Niepokalane Serce Maryi, * proś za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

Na małych paciorkach:
Matko, ratuj nas * przez Płomień Miłości Twojego Niepokalanego Serca!

Na zakończenie 3 razy:
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

oraz

Matko Boża, rozlewaj na całą ludzkość działanie łaski Twojego Płomienia Miłości, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Święty Józefie, Ty w Betlejem szukałeś dla Matki Bożej miejsca na nocleg.
Prosimy Cię, pomóż nam znajdować w ludzkich sercach
miejsce dla jej Płomienia Miłości!
Amen.

Obrzęd przekazania Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi

Scenariusz Nabożeństwa I

Pobierz plik Word

Pobierz plik PDF

Scenariusz Nabożeństwa II

Pobierz plik Word

Pobierz plik PDF

Po Modlitwie po Komunii, kapłan wprowadza wiernych do obrzędu przypominając główne idee, które powinny zostać omówione podczas homilii: znaczenie paschału symbolizującego Chrystusa, przyjęcie światła wiary podczas chrztu i nawiązując do tej symboliki odnieść przyjęcie zapalonej od paschału świecy, jako znak osobistego zaangażowania się w przekazywanie świadectwa wiary i chrześcijańskiej miłości, przez ofiarowanie się Niepokalanemu Sercu Maryi. Następnie odmawia modlitwę:

Modlitwa o wylanie Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi
(Imprimatur: † Józef, biskup Augsburga, 10 lipca 1984 r.)

O Najświętsza Maryjo Panno, nasza umiłowana Matko w niebie! Tak bardzo ukochałaś Bogai Jego dzieci, że ofiarowałaś na krzyżu swojego Jednorodzonego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa na przebłaganie Ojca w niebie i dla naszego zbawienia, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Ciebie, o umiłowana Matko, prosimy z dziecięcą ufnością: spraw, aby nasze słabe serca rozgorzały zapalonym przez Ducha Świętego Płomieniem Miłości Twojego Niepokalanego Serca, napełniając się doskonałą miłością Boga i bliźniego, abyśmy zjednoczeni z Tobą mogli kochać naszego Stwórcę i innych ludzi.

Pomóż nam, o potężna Królowo Serc, nieść ten święty Płomień wszystkim ludziom dobrej woli i gasić na całej ziemi ogień nienawiści ogniem miłości. Niech Jezus, Książę Pokoju, w sakramencie swojej miłości zasiada na tronach ołtarzy jako Król szczęśliwości i Serce wszystkich serc. Amen.

Następnie kapłan lub inny prowadzący, który przyjął już Płomień Miłości, zapala od paschału świecę i przekazuje ją, mówiąc:

Przyjmij Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi, zapal nim swoje serce i przekaż go innym.

Jeśli jest mniejsza grupa, każdy podchodzi osobiście do paschału, a w przypadku większej liczby wiernych, kilka osób otrzymuje zapalaną świecę od paschału, a następnie rozchodzą się po kościele podobnie jak podczas Liturgii Paschalnej. Wtedy kapłan jeden raz głośno wypowiada formułę przekazania Płomienia Miłości, a podczas przekazywania światła pozostałym, śpiewa się pieśń. Gdy wszyscy już mają zapalone świece w ręku, prowadzący prosi, aby wszyscy wznieśli świece do góry i powtarzają modlitwę:

Matko Boża, rozlewaj na całą ludzkość działanie łaski Twojego Płomienia Miłości, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Na koniec kapłan udziela uroczystego błogosławieństwa:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Bóg, który odkupił świat przez swojego Syna, zrodzonego z Maryi Dziewicy,
* niech was obdarzy swoim błogosławieństwem.
W. Amen.
K. Niech was zawsze strzeże Maryja Dziewica, * która zrodziła Dawcę życia.
W. Amen.
K. Wam wszystkim tutaj zgromadzonym, aby uczcić Niepokalane Serce Maryi,
* niech Bóg udzieli prawdziwej radości i szczęścia wiecznego.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
W. Amen.

Na początku nabożeństwa można zaśpiewać podany niżej hymn brewiarzowy lub inną pieśń maryjną.

1. Zapal w nas, Panie, ogień Twej miłości,
Aby w nas trwała ponad wszelką wiedzę,
Ponad języki ludzi i aniołów,
Płonąc dla Ciebie.
2. Miłość łagodną, czystą i cierpliwą,
Która o sobie nigdy nie pamięta,
Zło zapomina, dobrem się raduje,
Wlej w nasze serca.
3. Wszystko przeminie, gdy nadejdzie wieczność,
Wiara się skończy, a nadzieja spełni;
Miłość zostanie, by się cieszyć Tobą
W Twoim królestwie.
4. Ojcu, Synowi i Duchowi prawdy,
Który miłości darem jest i dawcą,
Chwała niech będzie, cześć i uwielbienie
Teraz i zawsze. Amen.

LUB

1. Maryjo, czysta Dziewico,
Jasna jutrzenko zbawienia,
Przyczyno naszej radości,
Kościół Cię wielbi w pokorze.
2. Przyjęłaś Boże posłanie,
Matką się stałaś Chrystusa,
A z Jego ciałem człowieczym
Ciało zrodziłaś mistyczne.
3. Gdy Jezus konał na krzyżu,
Aby nas z Ojcem pogodzić,
Tyś sama w sercu nosiła
Wiarę całego Kościoła.
4. I byłaś razem z Kościołem,
Kiedy go Płomień ogarnął,
Dla uczniów Mistrza stanowiąc
Dar Jego Boskiej dobroci.
5. Maryjo, otocz opieką
Nas, którzy w ciele Kościoła
Członkami Pana jesteśmy,
Jedno stanowiąc przez miłość.
6. Niech będzie chwała na wieki
Ojcu, Synowi, Duchowi;
A Kościół w blasku poranka
Niechaj wysławia swą Matkę. Amen.

Następnie odmawia się jedną część różańca, czytając jako wprowadzenie fragment orędzia fatimskiego:

Słowa Matki Bożej w Fatimie: „Nigdy cię nie opuszczę, moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga”. W tej chwili, gdy Maryja wypowiadała te ostatnie słowa, otworzyła swoje dłonie i przekazała nam odblask tego niezmiernego światła. W nim widzieliśmy się jak gdyby pogrążeni w Bogu. (…) To światło dotarło do naszego wnętrza, do najgłębszej głębi duszy i spowodowało, żeśmy się widzieli w Bogu, który jest tym światłem, wyraźniej niż w najlepszym zwierciadle”.

Po modlitwie różańcowej, kapłan lub inny prowadzący wprowadza wiernych do obrzędu, przypominając główne idee, które powinny zostać omówione podczas konferencji przygotowującej: znaczenie paschału symbolizującego Chrystusa, przyjęcie światła wiary podczas chrztu i nawiązując do tej symboliki odnieść przyjęcie zapalonej od paschału świecy, jako znak osobistego zaangażowania się w przekazywanie świadectwa wiary i chrześcijańskiej miłości, przez ofiarowanie się Niepokalanemu Sercu Maryi. Następnie odmawia modlitwę:

Modlitwa o wylanie Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi
(Imprimatur: † Józef, biskup Augsburga, 10 lipca 1984 r.)

O Najświętsza Maryjo Panno, nasza umiłowana Matko w niebie! Tak bardzo ukochałaś Bogai Jego dzieci, że ofiarowałaś na krzyżu swojego Jednorodzonego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa na przebłaganie Ojca w niebie i dla naszego zbawienia, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Ciebie, o umiłowana Matko, prosimy z dziecięcą ufnością: spraw, aby nasze słabe serca rozgorzały zapalonym przez Ducha Świętego Płomieniem Miłości Twojego Niepokalanego Serca, napełniając się doskonałą miłością Boga i bliźniego, abyśmy zjednoczeni z Tobą mogli kochać naszego Stwórcę i innych ludzi.

Pomóż nam, o potężna Królowo Serc, nieść ten święty Płomień wszystkim ludziom dobrej woli i gasić na całej ziemi ogień nienawiści ogniem miłości. Niech Jezus, Książę Pokoju, w sakramencie swojej miłości zasiada na tronach ołtarzy jako Król szczęśliwości i Serce wszystkich serc. Amen.

Następnie kapłan lub inny prowadzący, który przyjął już Płomień Miłości, zapala od paschału świecę i przekazuje ją, mówiąc:

Przyjmij Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi, zapal nim swoje serce i przekaż go innym.

Jeśli jest mniejsza grupa, każdy podchodzi osobiście do paschału, a w przypadku większej liczby wiernych, kilka osób otrzymuje zapalaną świecę od paschału, a następnie rozchodzą się po kościele podobnie jak podczas Liturgii Paschalnej. Wtedy kapłan jeden raz głośno wypowiada formułę przekazania Płomienia Miłości, a podczas przekazywania światła pozostałym, śpiewa się pieśń. Gdy wszyscy już mają zapalone świece w ręku, prowadzący prosi, aby wszyscy wznieśli świece do góry i powtarzają modlitwę:

Matko Boża, rozlewaj na całą ludzkość działanie łaski Twojego Płomienia Miłości, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Jeśli nabożeństwu przewodniczy kapłan, udziela uroczystego błogosławieństwa:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Bóg, który odkupił świat przez swojego Syna, zrodzonego z Maryi Dziewicy,
* niech was obdarzy swoim błogosławieństwem.
W. Amen.
K. Niech was zawsze strzeże Maryja Dziewica, * która zrodziła Dawcę życia.
W. Amen.
K. Wam wszystkim tutaj zgromadzonym, aby uczcić Niepokalane Serce Maryi,
* niech Bóg udzieli prawdziwej radości i szczęścia wiecznego.
W. Amen.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
W. Amen.

Nowenna Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi

Nowenna i modlitwy na każdy dzień

Pobierz plik Word

Pobierz plik PDF

Najświętsza Maryja Panna pragnie nam o wiele bardziej pomóc, niż my sami tej pomocy pragniemy. Składając naszą ufność w Jej Niepokalanym Sercu, odpowiadamy na Jej miłość i dajemy Jej wielką matczyną radość.

Podjęcie modlitwy nowennowej to stanięcie do duchowej walki.

Maryja: Stańcie do walki ‒ zwyciężymy! Szatan oślepnie na tyle, na ile zaangażujecie się w szerzenie Płomienia mojej miłości. Pragnę, by Płomień Miłości mojego Niepokalanego Serca, który dokonuje cudów w głębi ludzkich serc, stał się znany wszędzie, tak jak na całym świecie znane jest moje Imię. (Dziennik duchowy PM – 19 października 1962)

Ja, piękny Promień jutrzenki, oślepię szatana. Uwolnię ludzkość od grzesznej lawy nienawiści. Żaden umierający nie może zostać potępiony.

PŁOMIEŃ MOJEJ MIŁOŚCI wkrótce zapłonie. Córeczko, wiedz, że wybrane dusze będą musiały stoczyć walkę z księciem ciemności. Rozpęta się straszliwa burza. Nie, nie burza, lecz orkan, który wszystko spustoszy. Zniszczy wiarę i ufność nawet w wybranych. Wraz z nadciągającym szkwałem rozbłyśnie dla was jednak światło PŁOMIENIA MOJEJ MIŁOŚCI. Rozświetlę ciemną noc waszych dusz wylaniem jego łask. (Dziennik duchowy PM – 19 maja 1963)

Jak myślicie, kto będzie odpowiadał za stawiane mi przeszkody? Gdyby tacy znaleźli się między wami, ze wszystkich sił brońcie przed nimi Płomienia mojej miłości! Starajcie się o oślepienie szatana, bo inaczej kiedyś zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności z powodu wielu, wielu zgubionych dusz. Nie chcę, by choć jedna dusza została potępiona. Szatan oślepnie na tyle, na ile zaangażujecie się w to dzieło. (Dziennik duchowy PM – 27 listopada 1963)

Zaleca się odmawianie tej nowenny szczególnie, by otrzymać łaski do przezwyciężenia wszystkich trudnych doświadczeń w naszej rodzinie lub środowisku – prób, nieszczęść i okoliczności – na które nie mamy wpływu.

Podczas tych dziewięciu dni nowenny ofiarujmy Najświętszej Dziewicy każdą duchową próbę, która może przyjść, lub ofiarę – co pomnoży moc naszych modlitw. Oto kilka przykładów: ofiarowanie naszego dnia Bogu, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, uczestnictwo we Mszy Świętej, składanie ofiar – dużych lub małych, post, cierpliwe zniesienie krzywdy, trudności rodzinne lub zawodowe, itp. Bądźmy pomysłowi, aby zachwycić Maryję! Bóg odpowiada na ufne modlitwy swoich dzieci obfitym błogosławieństwem.

Jeśli któraś z naszych próśb nie zostanie natychmiast wysłuchana, nie traćmy pokoju, ufając Bogu, ponieważ oznacza to, że Bóg ma coś lepszego i większego dla nas niż to, o co prosimy. Niech ta prawda pomnoży naszą nadzieję i ufność.

Każdego dnia przed odmówieniem nowenny, zapalamy świecę i rozpoczynamy od uczynienia pięciokrotnego znaku krzyża, jednocześnie całując pięć Ran Pana Jezusa na krzyżu.

1. Całuję Ranę Twojej Świętej Lewej Ręki, Panie Jezu, z głębokim i prawdziwym żalem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

2. Całuję Ranę Twojej Świętej Prawej Ręki, Panie Jezu, z głębokim i prawdziwym żalem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

3. Całuję Ranę Twojej Świętej Lewej Stopy, Panie Jezu, z głębokim i prawdziwym żalem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

4. Całuję Ranę Twojej Świętej Prawej Stopy, Panie Jezu, z głębokim i prawdziwym żalem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

5. Całuję Ranę Twego Świętego Boku, Panie Jezu, z głębokim i prawdziwym żalem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlę się w intencjach Niepokalanego Serca Maryi, a także proszę Cię, Matko, przez Płomień Twojej Miłości o łaskę/w intencji… (wymień prośbę). Z wiarą, ufnością i kochającym sercem oddaję Ci Maryjo ten czas trwania nowenny, oświecaj mnie, przemieniaj i prowadź.

Zapalamy świecę i rozpoczynamy od uczynienia pięciokrotnego znaku krzyża, jednocześnie całując pięć Ran Pana Jezusa na krzyżu (patrz: “Modlitwy na każdy dzień nowenny”; na górze strony).

„Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa” (Łk 1,38). Maryja mówi Bogu FIAT na Jego plan zbawienia. Zgodnie z Wolą Bożą, Maryja ma plan dla każdego z nas, a my możemy zjednoczyć się z Płomieniem Miłości jej Niepokalanego Serca i wiernie naśladować ją w Jej misji Matki Kościoła. Ona prosi nas, abyśmy przez nasze modlitwy i ofiary uratowali jak najwięcej dusz.

Maryja: Moja karmelitanko! Chcę z tobą porozmawiać w nocnej ciszy. Słuchaj mnie, leżąc wygodnie! Prawda, że znasz wielki ból, który wypełnia mi Serce? Szatan z zatrważającą łatwością porywa dusze. Dlaczego nie staracie się ze wszystkich sił temu zapobiegać? Potrzebuje was! Serce pęka mi z bólu, gdy muszę się przyglądać, jak tyle dusz idzie na potępienie. Wiele z nich wpada w sieć diabła wbrew swoim dobrym intencjom. Zły z szyderczym śmiechem wyciąga ręce i ze złowrogą uciechą zagarnia dusze, za które mój Syn wycierpiał tak straszliwe męki. Pomóżcie mi! Pomóżcie! (Dziennik duchowy PM – 14 maja 1962)

Chwila na refleksję
1. Czy pragnę żyć jak prawdziwy chrześcijanin, któremu zależy na zbawieniu swojej duszy?
2. W jaki sposób mogę najlepiej współpracować z Płomieniem Miłości Niepokalanego Serca Maryi, aby przyczynić się do zbawienia dusz innych ludzi?
3. Każdy z nas może zmienić los dusz, którym grozi zatracenie. Mogę modlić się w zjednoczeniu z Trójcą Przenajświętszą, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, wszystkich Świętych i dusz uwolnionych z czyśćca przez moje modlitwy.
4. Czy ofiarowuję nocne czuwania modlitewne naszej Świętej Matce?

Intencja Modlę się o zbawienie dusz, o uświęcenie moje i tych wszystkich, których noszę w sercu.

Różaniec Odmawiamy jedną część Różańca (5 tajemnic) przypadającą na dany dzień, dodając na końcu:

Matko Boża, rozlewaj na całą ludzkość działanie łaski Twojego Płomienia Miłości, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Święty Józefie, Ty w Betlejem szukałeś dla Matki Bożej miejsca na nocleg. Prosimy Cię, pomóż nam znajdować w ludzkich sercach miejsce dla jej Płomienia Miłości! Amen.

Zapalamy świecę i rozpoczynamy od uczynienia pięciokrotnego znaku krzyża, jednocześnie całując pięć Ran Pana Jezusa na krzyżu (patrz: “Modlitwy na każdy dzień nowenny”; na górze strony).

Działania szatana ‒ wroga Boga, z jego mroczną strategią i demonicznymi sztuczkami, dają o sobie znać na różnych płaszczyznach i wywołują różne skutki, jak: negacja Boga, podziały w rodzinach, nieczystość i pożądliwość, aborcja, okultystyczne obrzędy, zabieganie o władzę i dominację, chciwość pieniądza i chęć posiadania coraz więcej, wojny, itd. Jakże pocieszająca jest świadomość, że mamy zdolność do przyjęcia i wykorzystania prostego sposobu danego nam przez Dziewicę Maryję, aby zwyciężyć zło!

Maryja: Podczas modlitwy, poprzez którą oddaje mi się największą cześć, dodawajcie taką prośbę: „Zdrowaś Maryjo [...], módl się za nami grzesznymi, rozlewaj na całą ludzkość
działanie łaski Twojego Płomienia Miłości, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen”.
(Dziennik duchowy PM - październik 1962)

Pewien biskup zapytał Elżbietę, dlaczego modlitwa Zdrowaś Maryjo ma być teraz odmawiana inaczej?

Maryja: Nie chcę zmieniać modlitwy, poprzez którą oddaje mi się największą cześć, lecz poprzez tę prośbę pragnę obudzić ludzkość. Te słowa nie mają być aktem strzelistym, lecz stałą modlitwą błagalną. (Dziennik duchowy PM – 2 lutego 1982)

Jezus: Trójca Przenajświętsza wylała na was morze łask Płomienia Jej miłości wyłącznie na żarliwą prośbę mojej Najświętszej Matki i dlatego macie dodawać te słowa do “Pozdrowienia anielskiego”, aby ludzkość się nawróciła pod wpływem działania łask tego Płomienia. (Dziennik duchowy PM – 2 lutego 1982)

Chwila na refleksję
1. Czy z ufnością odmawiam Zdrowaś Maryjo, dodając potężną prośbę o wylanie Płomienia Miłości?
2. Dziennik duchowy Elżbiety Kindelmann uczy nas i zaprasza do poznania próśb Dziewicy Maryi i Pana naszego Jezusa Chrystusa o ratowanie ginących dusz. Czy poświęcam czas na jego lekturę i medytację?
3. Jakie jest moje zaangażowanie w szerzenie Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi, aby przyczyniać się do zbawienia ludzi wokół mnie?

Intencja
Będę odmawiać tak często, jak to możliwe, modlitwę Płomienia Miłości Niepokalanego Serca Maryi, jako potężny środek do ratowania dusz.

Różaniec
Odmawiamy jedną część Różańca (5 tajemnic) przypadającą na dany dzień, dodając na końcu:

Matko Boża, rozlewaj na całą ludzkość działanie łaski Twojego Płomienia Miłości, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Święty Józefie, Ty w Betlejem szukałeś dla Matki Bożej miejsca na nocleg. Prosimy Cię, pomóż nam znajdować w ludzkich sercach miejsce dla jej Płomienia Miłości! Amen.

Zapalamy świecę i rozpoczynamy od uczynienia pięciokrotnego znaku krzyża, jednocześnie całując pięć Ran Pana Jezusa na krzyżu (patrz: “Modlitwy na każdy dzień nowenny”; na górze strony).

Zapalamy świecę i rozpoczynamy od uczynienia pięciokrotnego znaku krzyża, jednocześnie całując pięć Ran Pana Jezusa na krzyżu (patrz: “Modlitwy na każdy dzień nowenny”; na górze strony).

Ludzkość nie nawróci się dopóty, dopóki nie nawróci się i nie uświęci każda pojedyncza dusza ludzka, dlatego jesteśmy zobowiązani i musimy wybrać świętość. Jezus zachęca nas do tego, mówiąc: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). Nie ma świętości bez pokory. W duszy, która jest na drodze do świętości, pokora zawsze będzie wzrastać. Im bardziej dusza się uniża, tym bardziej rośnie w niej świętość. Z naszej pokornej ufności pokładanej w Boga wypływają wszystkie inne cnoty. Każda chwila życia Maryi była nieustannym „Tak” dla woli Bożej. Maryja jest doskonałym przykładem pokory, która w całkowitym poddaniu się przyjęła wolę Bożą dla swojego życia: kiedy została Matką Zbawiciela, kiedy udała się do Betlejem na spis ludności, kiedy przyjęła proroctwo Symeona, kiedy uciekała do Egiptu, kiedy była świadkiem śmierci Syna na krzyżu, kiedy uczestniczyła w Jego pogrzebie.

Jezus i Maryja dbali o zachowanie pokory w sercu swojej wysłanniczki Elżbiety Kindelmann, a tym samym chronili jej świętość.

Maryja: Córeczko, po co się męczysz? Dlaczego chciałaś mówić o Płomieniu mojej miłości w zgrabnych słowach? Miej przed oczami swoje powołanie: cierpienie. Pomyśl o słowach, które powiedział do ciebie mój Boski Syn: „Cierp bez ustanku i składaj ofiary!”. Twoje cierpienie nie pójdzie na darmo, ale nie twoim zadaniem jest decydowanie o tym, kto zrozumie Płomień mojej miłości. Jesteś małym narzędziem i nie powinnaś się dziwić, że brakuje ci daru wymowy. To ja działam. To ja zapalam Płomień mojego Serca w głębi ludzkich serc. To ja odebrałam ci słowa i zmąciłam twój umysł. Nie chciałam, by w twojej duszy rozpleniła się pycha. [...] To byłby wielki błąd... Jesteś małym narzędziem w naszych rękach. Dbamy o to, by grzech nie miał do ciebie przystępu. Uważaj na siebie w pokusach, bo Zły wykorzystuje każdą okazję, by zachwiać twoją pokorą. (Dziennik duchowy PM – 17 grudnia 1962)

Jezus: Z każdym uderzeniem serca żałuj za swoje grzechy, również w zastępstwie tych, którzy nie współodczuwają razem ze Mną. Gdyby twoja miłość zaczęła słabnąć, zwróć się do naszej niebieskiej Matki. Ona znów napełni twoje serce głęboką miłością do Mnie. Nie ustawaj w kontemplowaniu moich świętych pięciu Ran, da ci to dużo siły. Polecaj siebie Ojcu Przedwiecznemu i żyj w łączności z Trójca Przenajświętszą. W chwilach pokus chroń się pod płaszczem naszej Matki. Ona obroni cię przed złym duchem, który was wciąż nęka. Ja będę z tobą. Nikt i nic nie może cię ode Mnie oddzielić... (Dziennik duchowy PM ‒ między 4 a 7 marca 1962)

Chwila na refleksję
1. Czy pragnę życia, które przynosi świętość? Jak chcę je osiągnąć?
2. Czy strzegę i zachowuję łaskę uświęcającą, którą otrzymałem na chrzcie świętym?

Intencja
Odnawiam moje pragnienie świętości i żyję każdego dnia łaską chrztu świętego; zawsze wybierając dobro i wyrzekając się zła.

Różaniec
Odmawiamy jedną część Różańca (5 tajemnic) przypadającą na dany dzień, dodając na końcu:

Matko Boża, rozlewaj na całą ludzkość działanie łaski Twojego Płomienia Miłości, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Święty Józefie, Ty w Betlejem szukałeś dla Matki Bożej miejsca na nocleg. Prosimy Cię, pomóż nam znajdować w ludzkich sercach miejsce dla jej Płomienia Miłości! Amen.

Zapalamy świecę i rozpoczynamy od uczynienia pięciokrotnego znaku krzyża, jednocześnie całując pięć Ran Pana Jezusa na krzyżu (patrz: “Modlitwy na każdy dzień nowenny”; na górze strony).

Dziewica Maryja była u stóp krzyża Jezusa. Ogromnie cierpiała, widząc jak jej Syn umiera w tak straszliwej agonii. Z miłości do Boga i do nas zawsze przyjmowała swoje cierpienia, ponieważ znała wartość każdego z nich, i dlatego nimi żyła, kochała je i ofiarowywała Bogu jako dar, dla zbawienia dusz. Dzisiaj Maryja również towarzyszy nam w naszych cierpieniach. Swoim przykładem zaprasza nas do przyjęcia ich z głęboką pokorą i miłością, aby Płomień Miłości jej Niepokalanego Serca z większą siłą oślepił szatana. Wiele dusz zostanie uzdrowionych i stanie się świętymi pod wpływem łagodnego światła i pocieszającego ciepła Płomienia Miłości. W ten sposób, zapraszając nas do przyjęcia naszych cierpień, Maryja zaprasza nas również do udziału w dziele zbawienia.

Maryja: Widząc twoją długą walkę, powiem ci, dlaczego najpierw dałam Płomień mojej miłości właśnie tobie. Sama powiedziałaś, że jesteś tego niegodna. To prawda. Łaski tej mogłoby dostąpić wiele dusz o większych zasługach. Zasługi zyskałaś jednak dzięki licznym łaskom i cierpieniom, które na ciebie zsyłałam i które wiernie przyjmujesz. (...)

Zobacz, córko, ty też jesteś matką wielu dzieci. Za ich sprawą znasz biedy i troski życia rodzinnego. Pod ciężarem krzyża często osuwałaś się na ziemię. Z powodu twoich dzieci, często z ich winy, doświadczyłaś wiele bólu. To, że znosiłaś to wszystko, jest twoją zasługą jako matki. (Dziennik duchowy PM – 19 listopada 1962)

Jezus: Przyjmuj te udręki, choć są tak bolesne! Wiesz, że otrzymasz tyle łask, ilu inni nie dostępują w ciągu całych dziesięcioleci. Bądź za to wdzięczna! Do udzielenia tych łask zobowiązuje Mnie Płomień Miłości mojej Matki. Często podkreślam, że to Ona cię wybrała i zalicza cię do szczególnie uprzywilejowanych przez siebie dusz. (Dziennik duchowy PM – 1 sierpnia 1963)

Chwila na refleksję
1. Przyjmuj te udręki, choć są tak bolesne! Wiesz, że otrzymasz tyle łask, ilu inni nie dostępują w ciągu całych dziesięcioleci. Bądź za to wdzięczna! Do udzielenia tych łask zobowiązuje Mnie Płomień Miłości mojej Matki. Często podkreślam, że to Ona cię wybrała i zalicza cię do szczególnie uprzywilejowanych przez siebie dusz. (Dziennik duchowy PM – 1 sierpnia 1963)
2. Czy moja miłość do Maryi Dziewicy, do mojej rodziny i do dusz, daje mi łaskę ofiarowania moich cierpień za nich?

Intencja
Każdego dnia będę z miłością przyjmował krzyż mojego życia zgodnie z wolą Bożą.

Różaniec
Odmawiamy jedną część Różańca (5 tajemnic) przypadającą na dany dzień, dodając na końcu:

Matko Boża, rozlewaj na całą ludzkość działanie łaski Twojego Płomienia Miłości, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Święty Józefie, Ty w Betlejem szukałeś dla Matki Bożej miejsca na nocleg. Prosimy Cię, pomóż nam znajdować w ludzkich sercach miejsce dla jej Płomienia Miłości! Amen.

Zapalamy świecę i rozpoczynamy od uczynienia pięciokrotnego znaku krzyża, jednocześnie całując pięć Ran Pana Jezusa na krzyżu (patrz: “Modlitwy na każdy dzień nowenny”; na górze strony).

Mówiąc Bogu swoje „Tak”, Maryja w sposób intymny przyczyniła się do Wcielenia Syna Bożego, gdyż w Jej ciele uformowały się Ciało i Krew Zbawiciela, które stały się obecne w Eucharystii. Podczas Zwiastowania, Maryja jako pierwsza z ludzi doświadczyła przyjęcia Ciała Chrystusa. Można też powiedzieć, że droga Maryi do kuzynki Elżbiety była pierwszą procesją Bożego Ciała. W drodze do domu Elżbiety i powrotu do Nazaretu, Maryja wraz ze Świętym Bogiem przechodziła przez wioski i pola, które zostały pobłogosławione i uświęcone przez Zbawiciela. Z jaką czułością, pobożnością i rozkoszą Maryja nosiła w swym łonie Syna Bożego! To wzniosłe macierzyństwo Maryi pozwala nam na intymny kontakt z Jezusem, gdy przyjmujemy Go w Komunii Świętej. Razem z Maryją wpatrujmy się w oblicze Jezusa w Eucharystii i razem z nią kontemplujmy Jego świętą Obecność i święte pragnienie zjednoczenia się z każdym z nas.

Jezus: Córko, zrozum Mnie dobrze! Odtąd będę z tobą w Komunii Świętej. Nadal będę czekał na twoje przyjście z bijącym sercem. Bądź wierna, nie szukaj swojej woli. Nie kieruj się własnymi uczuciami, wyrzekaj się siebie i kochaj tylko Mnie! Niech cię wypełnia duch miłości! Kochaj Mnie, tak jak się kocha dziecko owinięte w białe pieluszki. Szukaj Mnie, tak jak moja Najświętsza Matka szukała Mnie w tłumie ze ściśniętym sercem, a gdy Mnie znajdziesz, uciesz się tym! Jeżeli uznasz, że potrzeba ci ojcowskiego wsparcia, wznieś oczy ku mojemu Ojcu Przedwiecznemu i z Duchem Świętym zanurz się w naszej miłości. (Dziennik duchowy PM – 20 kwietnia 1962)

Chwila na refleksję
1. Jakie miejsce zajmuje w moim życiu Msza Święta?
2. Czy rozpoznaję przemianę, jaka dokonuje się w moim sercu dzięki Komunii Świętej?
3. Czy przyjmując Eucharystię, jednoczę się z Jezusem dla oddania chwały Ojcu Niebieskiemu?

Intencja
Będę jak najczęściej godnie przyjmował Jezusa w Komunii św., a jeśli nie mogę uczestniczyć we Mszy św., to każdego dnia przyjmę Go duchowo.

Różaniec
Odmawiamy jedną część Różańca (5 tajemnic) przypadającą na dany dzień, dodając na końcu:

Matko Boża, rozlewaj na całą ludzkość działanie łaski Twojego Płomienia Miłości, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Święty Józefie, Ty w Betlejem szukałeś dla Matki Bożej miejsca na nocleg. Prosimy Cię, pomóż nam znajdować w ludzkich sercach miejsce dla jej Płomienia Miłości! Amen.

Zapalamy świecę i rozpoczynamy od uczynienia pięciokrotnego znaku krzyża, jednocześnie całując pięć Ran Pana Jezusa na krzyżu (patrz: “Modlitwy na każdy dzień nowenny”; na górze strony).

Miłość, która łączy Święte Serca jest nieskończona. Ojciec Przedwieczny roztacza nad ludzkością Ducha Miłości Jezusa i Maryi. Jeśli kochamy Maryję, to kochamy Jezusa. Serce matki jest zawsze zjednoczone poprzez czas i przestrzeń ze swoimi dziećmi. Prośmy Boga, aby pomógł nam kochać Zjednoczone Serca Jezusa i Maryi całą mocą naszej duszy.

Jezus: Kochaj Mnie jeszcze bardziej, jeszcze wierniej, niech nie sprawia ci to trudu nawet wtedy, gdy się tylko skarżę. Córko, zanoszę tyle skarg, bo bardzo niewielu Mnie słucha. Na próżno skarżę się duszom Mi poświęconym. Nie zanurzają się one w skupieniu w swoją głębię, by tam wsłuchać się w moje słowa. A przecież w związku z przyjściem mojego królestwa chciałbym z nimi porozmawiać o tak wielu sprawach! (Dziennik duchowy PM – 2 lipca 1962)

Elżbieta: Ukochany Zbawiciel poprosił mnie, bym razem z Nim wypowiadała Jego odwieczne pragnienia:

Niech nasze stopy kroczą razem,
niech nasze ręce zbierają razem,
niech nasze serca biją razem,
niech nasze dusze odczuwają razem.
Niech nasze myśli się jednoczą!
Niech nasze uszy razem wsłuchują się w ciszę.
Niech nasze oczy wpatrują się w siebie,
a nasze spojrzenia stapiają się w jedno.
Niech nasze wargi razem proszą
Ojca Przedwiecznego o zmiłowanie!

Ta modlitwa stała się moją najbardziej osobistą modlitwą. Pan tyle razy ją ze mną rozważał! Nauczył mnie jej, bym ją przekazywała innym, aby złączyli się z Jego odwiecznymi myślami i pragnieniami.

Kiedy Zbawiciel mnie o to poprosił, dodał jeszcze: – Ta modlitwa jest bronią w waszych rękach, bo gdy ktoś współdziała ze Mną, szatan zostaje oślepiony, a dzięki temu dusze są uwalniane od grzechu. (Dziennik duchowy PM – maj 1962)

Chwila na refleksję
1. Czy modlę się do Zjednoczonych Serc Jezusa i Maryi za dusze konsekrowane?
2. Czy często pocieszam Zjednoczone Serca Jezusa i Maryi moimi aktami miłości i miłosierdzia?
3. Płomień Miłości Zjednoczonych Serc Jezusa i Maryi nadaje nowy sens naszemu życiu. Czy rozsiewam radość, entuzjazm i miłość, aby rozpalić serca ludzi wokół mnie?

Intencja
Pójdę w najbliższym miesiącu na Mszę św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi w pierwszy piątek i w pierwszą sobotę miesiąca.

Różaniec
Odmawiamy jedną część Różańca (5 tajemnic) przypadającą na dany dzień, dodając na końcu:

Matko Boża, rozlewaj na całą ludzkość działanie łaski Twojego Płomienia Miłości, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Święty Józefie, Ty w Betlejem szukałeś dla Matki Bożej miejsca na nocleg. Prosimy Cię, pomóż nam znajdować w ludzkich sercach miejsce dla jej Płomienia Miłości! Amen.

Zapalamy świecę i rozpoczynamy od uczynienia pięciokrotnego znaku krzyża, jednocześnie całując pięć Ran Pana Jezusa na krzyżu (patrz: “Modlitwy na każdy dzień nowenny”; na górze strony).

Wszyscy żyjemy w czasach, w których potrzebujemy pocieszenia i pomocy z nieba. Naszym schronieniem jest Serce Maryi. Z Niepokalanego Serca Maryi wypływa Płomień Miłości. Jezus wyjaśnia, że Płomień Miłości jest Arką zbawienia dla naszych czasów. W tej sprawie mówił do Elżbiety:

Jezus: Przecież Płomień Miłości mojej Matki jest jak arka Noego! (Dziennik duchowy PM ‒ marzec 1981)

Dusza, która całkowicie schroni się w Płomieniu Miłości Maryi, może się w życiu duchowym spodziewać wielu przywilejów. Łaski związane z Płomieniem Miłości: spowodują lub przyspieszą jej nawrócenie; zapewnią duszy pokój, ponieważ światło Płomienia Miłości oślepia szatana, dusza otulona tym Płomieniem jakby dla niego nie istniała; przyspieszają postęp duszy w życiu duchowym, bo dusza nie nękana już przez szatana, zyskuje więcej czasu i sił, by całkowicie zwrócić się ku Bogu oraz jednoczą duszę z Bogiem, bowiem miłość nie zatrzymuje się w pół drogi i domaga się coraz większego zjednoczenia, nie zaznaje spoczynku dopóty, dopóki nie osiągnie celu. Kiedy zaś dusza dostąpi jedności z Bogiem, umiera wprost ze szczęścia. Arka Niepokalanego Serca Maryi zapowiada misję Maryi Dziewicy w szerzeniu Płomienia Miłości. Jezus zaprasza nas do wejścia do Arki i życia orędziami Jego i naszej Matki. Ponieważ Płomień Miłości ratuje nas w tych trudnych i ciemnych czasach, zjednoczmy się z Płomieniem Miłości i ofiarujmy Maryi nasze wysiłki, aby rozprzestrzenić go jak pożar wokół nas i na całym świecie.

Maryja: Jestem przecież waszą kochającą Matką, która was nie opuści. Jednoczcie się ze wszystkich sił i przygotowujcie dusze, by dały schronienie temu Płomieniowi. Odpowiednim miejscem dla niego będą serca tych, którzy pielgrzymują do sanktuariów. Ja, Matka łaski, nieustannie błagam mojego Boskiego Syna, aby wasze drobne wysiłki zjednoczył ze swoimi zasługami.

Nie bójcie się Płomienia, który zapłonie niepostrzeżenie. Jego łagodny blask nie wzbudzi lęku, bo w sercach będą się dokonywać cuda. (Dziennik duchowy PM – 4 maja 1962)

Chwila na refleksję
1. Czy jestem świadomy, że moralnemu zepsuciu należy przeciwstawić uświęcenie?
2. Czy mam czas na pielgrzymkę do sanktuariów maryjnych? Czy uczestniczę w rekolekcjach?
3. Czy zdaję sobie sprawę, że Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi jest arką ocalenia dla naszych czasów?

Intencja
Przyjmuję dziś Płomień Miłości jako ostateczny ratunek przed niebezpieczeństwem, także dla innych dusz.

Różaniec
Odmawiamy jedną część Różańca (5 tajemnic) przypadającą na dany dzień, dodając na końcu:

Matko Boża, rozlewaj na całą ludzkość działanie łaski Twojego Płomienia Miłości, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Święty Józefie, Ty w Betlejem szukałeś dla Matki Bożej miejsca na nocleg. Prosimy Cię, pomóż nam znajdować w ludzkich sercach miejsce dla jej Płomienia Miłości! Amen.

Zapalamy świecę i rozpoczynamy od uczynienia pięciokrotnego znaku krzyża, jednocześnie całując pięć Ran Pana Jezusa na krzyżu (patrz: “Modlitwy na każdy dzień nowenny”; na górze strony).

Płomień Miłości jest łaską, którą Matka Boża otrzymała od Ojca Niebieskiego przez zasługi Świętych Ran Jezusa. Jej działanie polega na oślepianiu szatana, uniemożliwiając mu doprowadzanie dusz do grzechu. Dziewica Maryja prosi nas o pomoc w rozprzestrzenianiu jej Płomienia Miłości na całym świecie. Oczekuje pilnej i wspaniałomyślnej odpowiedzi od każdego ze swoich dzieci.

Maryja: Jak myślicie, kto będzie odpowiadał za stawiane mi przeszkody? Gdyby tacy znaleźli się między wami, ze wszystkich sił brońcie przed nimi Płomienia mojej miłości! Starajcie się o oślepienie szatana, bo inaczej kiedyś zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności z powodu wielu, wielu zgubionych dusz. Nie chcę, by choć jedna dusza została potępiona. Szatan oślepnie na tyle, na ile zaangażujecie się w to dzieło. (Dziennik duchowy PM – 27 listopada 1963)

Bliski jest czas, gdy zapłonie Płomień mojej miłości, a kiedy to nastąpi, szatan zostanie oślepiony. Dam wam to odczuć, by pomnożyć w was ufność. Wleje to w wasze serca wielką siłę. Poczuje ją każdy człowiek, do którego dotrze Płomień. Zapłonie on nie tylko w poświęconych mi krajach, ale i na całej ziemi, rozszerzając się na cały świat, nawet na najbardziej niedostępne zakątki, bo i dla diabła nie ma niedostępnych miejsc! Niech napełnia to was siłą i ufnością! Będę wspierać wasz trud nieznanymi dotąd cudami. (Dziennik duchowy PM – 1 sierpnia 1962)

Chwila na refleksję
1. Czy daję z siebie wszystko, współdziałając z ruchem Płomienia Miłości, aby wypełnić misję, jaką powierzyła nam Matka Boża?
2. Co robię, aby uczynić znanym Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi i ofiarowywać pocieszenie moim braciom i siostrom w potrzebie?

Intencja
Poprzez moje zjednoczenie z Jezusem Płomieniem Miłości, sam staję się „Płomieniem Miłości”, aby mój przykład rozsławiał ruch Płomienia Miłości i zachęcał jak najwięcej osób do przyłączenia się do tego maryjnego dzieła.

Różaniec
Odmawiamy jedną część Różańca (5 tajemnic) przypadającą na dany dzień, dodając na końcu:

Matko Boża, rozlewaj na całą ludzkość działanie łaski Twojego Płomienia Miłości, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Święty Józefie, Ty w Betlejem szukałeś dla Matki Bożej miejsca na nocleg. Prosimy Cię, pomóż nam znajdować w ludzkich sercach miejsce dla jej Płomienia Miłości! Amen.

Zapalamy świecę i rozpoczynamy od uczynienia pięciokrotnego znaku krzyża, jednocześnie całując pięć Ran Pana Jezusa na krzyżu (patrz: “Modlitwy na każdy dzień nowenny”; na górze strony).

Dzisiaj diabeł koncentruje wszystkie swoje wysiłki szczególnie na tym, aby zniszczyć rodziny. Musimy rozpoznać strategie, jakimi posługuje się szatan, aby zniszczyć świętość małżeństwa i rodziny. Są to: negacja Boga i brak wiary, brak modlitwy, rutyna w rodzinie, brak dialogu, pycha, zazdrość, niewierność, pornografia, złość, raniące słowa, brak przebaczenia, krótko mówiąc, to wszystko, co rozbija lub pomniejsza miłość. Musimy być czujni, aby temu zapobiec. Musimy uwolnić broń Płomienia Miłości i moc modlitwy rodzinnej. „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię Moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20).

Maryja: Moja mała karmelitanko! Za twoim pośrednictwem chcę wyrazić bezgraniczną miłość mojego matczynego Serca oraz wypływający z niej ból, który odczuwam z powodu grożącego całemu światu niebezpieczeństwa rozpadu rodzin. Moje matczyne błaganie kieruję zwłaszcza do was i w jedności z wami pragnę ratować ziemię. Córko, tobie w szczególny sposób pozwalam dostrzec, z jaką mocą działam, by oślepić szatana. (Dziennik duchowy PM ‒ 17 stycznia 1964)

Jezus: Wiesz, że tam [w domu w Nazarecie] przygotowywałem się do wielkiej ofiary i licznych cierpień, które dla was wziąłem na siebie. I ty musiałaś się ukształtować w rodzinnym gnieździe, a ponieważ byłaś sierotą, dom zyskany dzięki założeniu rodziny stał się dla ciebie miejscem, gdzie przygotowałaś się do swojego powołania, które może dojrzeć wyłącznie w sanktuarium rodziny. Znam cię i znam twoje talenty, dlatego Bóg w swojej Opatrzności zaplanował wszystko tak, aby uzdolnić cię do ogłoszenia światu mojego orędzia. Z rodzinnej świątyni musicie wyjść w świat, rzucić się w ciężki bój życia. Pociągające ciepło tej świątyni ogrzewa dusze powracające z błędnych dróg. Tutaj odnajdują z powrotem siebie i na nowo zwracają się ku Bogu. Wy, matki, musicie zachować dla dzieci wyrozumiałe ciepło serca również po ich odejściu. To wielka odpowiedzialność, która na was spoczywa. Nie myślcie tylko, że dorosłe dziecko nie potrzebuje już rodziców! Moja Matka chodziła za Mną z miłością, a Jej ofiara i modlitwa wszędzie Mi towarzyszyły. I wy powinnyście tak postępować, a Ja błogosławię waszym wysiłkom. Moja Matka zobowiązała Mnie do tego, wybłagawszy mocą swojego orędownictwa strumień wielkich łask dla rodzin, który teraz zamierza wylać na ziemie. Jak sama powiedziała, takie wylanie łask nigdy jeszcze nie nastąpiło, odkąd Słowo stało się ciałem! (Dziennik duchowy PM ‒ 17 stycznia 1964)

Chwila na refleksję
1. Czy modlę się za podzielone rodziny przez Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi?
2. Czy dokonałem poświęcenia mojej własnej rodziny zjednoczonym Sercom Jezusa, Maryi i Józefa?
3. Czy modlę się wspólnie w modlitwie małżeńskiej i rodzinnej?

Intencja
Zwracam się do Płomienia Miłości, aby błagać o miłosierdzie i przebaczenie dla mojej rodziny, aby wyprosić uzdrowienie podzielonych rodzin i uwolnić ich członków od zniewolenia przez szatana.

Różaniec
Odmawiamy jedną część Różańca (5 tajemnic) przypadającą na dany dzień, dodając na końcu:

Matko Boża, rozlewaj na całą ludzkość działanie łaski Twojego Płomienia Miłości, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Święty Józefie, Ty w Betlejem szukałeś dla Matki Bożej miejsca na nocleg. Prosimy Cię, pomóż nam znajdować w ludzkich sercach miejsce dla jej Płomienia Miłości! Amen.

Modlitwa przed Kongresem w Singapurze (1-7 marca 2024 r.)

Modlitwa przed Kongresem w Singapurze

Pobierz plik Word

Pobierz plik PDF

P. Przybądź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych
W. I zapal w nich ogień Twojej miłości.
P. Ześlij Ducha Twego a powstanie życie.
W. I odnowisz oblicze ziemi.

1. Panie Jezu, obiecałeś być obecny pomiędzy dwoma lub trzema zebranymi w Twoje Imię;
– prosimy o Twoją obecność na naszym Międzynarodowym Kongresie, aby wszystko działo się w Twoje Imię dla dobra wszystkich naszych braci i sióstr. Najświętsza Maryjo Panno zawsze Dziewico, chroń Rodzinę Płomienia Miłości przed każdym zagrożeniem ze strony wroga.

2. Panie Jezu, Ty ożywiasz swój Kościół ogniem swojego Ducha i Jego Światłem Go prowadzisz;
– prosimy, spraw, aby wszyscy uczestnicy Międzynarodowego Kongresu zostali rozpaleni miłością tego samego Ducha, by prowadził nas w procesie wyboru kolejnego Międzynarodowego Koordynatora formowanego w Sercu naszej Matki.

3. Panie Jezu, Ty jedyny jesteś fundamentem naszej nadziei;
– prosimy, daj nam Międzynarodowego Koordynatora inspirującego w nas pragnienie miłowania Ciebie i naszej Najświętszej Matki Maryi, abyśmy razem z naszymi braćmi siostrami na całym świecie byli prowadzeni w kierunku realizacji Twoich planów, rozpalając wszystkich ludzi Płomieniem Miłości Niepokalanego Serca Maryi. Amen.